Walking machine

Contact no.
Prof. P Seshu Mechanical Engineering seshuatiitb [dot] ac [dot] in Visit homepage
Prof. K K Issac Mechanical Engineering kurienatme [dot] iitb [dot] ac [dot] in